Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych) i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, ale na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii. Czynność może być dokonana także w innym miejscu (np. w szpitalu), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.
Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, tak aby treść i znaczenie czynności zostały dokładnie zrozumiane przez osoby biorące udział w czynności.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1. AKTY NOTARIALNE (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym takie jak:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • umowa deweloperska i umowa przeniesienia własności,
  • umowa spółki,
  • umowa o dożywocie,
  • umowa majątkowa małżeńska,
  • ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu,
  • ustanowienia prawa użytkowania oraz służebności osobistych,
  • umowa zamiany,
  • umowa zniesienia współwłasności,
  • umowa o dział spadku,
  • umowa o podział majątku wspólnego małżonków,
  • inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
  • umowa najmu,
  • umowa przedwstępna,
  • ustanowienie hipotek,
  • ustanowienie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
  • sporządzanie testamentów,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • sporządzanie aktów zawierających poddanie się egzekucji,
  • sporządzanie pełnomocnictw;
 2. AKTY NOTARIALNE POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
  • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
  • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz.1629 oraz z 2019r. poz.1495);
 3. SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ
  • własnoręczności podpisów (poświadczenie podpisu i wzór podpisu),
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym (odpisy i wyciągi),
  • daty okazania dokumentu (data pewna),
  • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu;
 4. SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW NOTARIALNYCH w tym protokółów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów;
 5. SPORZĄDZANIE PROTESTÓW WEKSLI I CZEKÓW;
 6. PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIE dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 7. SPORZĄDZANIE WYPISÓW, ODPISÓW I WYCIĄGÓW DOKUMENTÓW;
 8. SPORZĄDZANIE, na żądanie stron, PROJEKTÓW AKTÓR, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW;
 9. SKŁADANIE WNIOSKÓW O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 10. SPORZĄDZANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button