DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

Potrzebne dane:

  • dane osobowe darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, PESEL, adres zameldowania)
  • wartość rynkowa lokalu,

 

Potrzebne dokumenty:

  1. numer księgi wieczystej
  2. podstawa nabycia lokalu przez aktualnego właściciela, np. wypis aktu notarialnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu
  3. jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  4. zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej, z którego wynika, że co do lokalu będącego przedmiotem umowy nie ma zadłużenia w płatnościach z tytułu opłat eksploatacyjnych
  5. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button