Darowizna nieruchomości

Potrzebne dane:

  • dane osobowe darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, PESEL, adres zameldowania)
  • wartość rynkowa

Potrzebne dokumenty:

  1. numer księgi wieczystej
  2. podstawa nabycia nieruchomości przez aktualnego właściciela, np. wypis aktu notarialnego, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu
  3. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (ważny 3 miesiące), ewentualnie wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub przyłączana do księgi już istniejącej lub nastąpiła zmiana powierzchni działki
  4. w przypadku zmiany oznaczenia lub powierzchni – zaświadczenie o zmianie oznaczenia i/lub powierzchni działki w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów lub synchronizacja dokonana przez Geodetę uprawnionego,
  5. przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości,
  6. jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  7. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button