Ustanowienie hipoteki

  1. Umowa kredytu, inna podstawa określająca wierzytelność (np. umowa pożyczki) ,
  2. Zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki ,
  3. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa – np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie przysługuje dane prawo
  4. numer księgi wieczystej
  5. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (ważny 3 miesiące) oraz wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej,
  6. jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button