PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Potrzebne dane:

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona
 • ostatni tekst jednolity umowy Spółki
 • oznaczenie podmiotu, który ma wnieść aport z informacją, czy jest to wspólnik nowy czy dotychczasowy wspólnik
 • opis aportu (np. projekt uchwały o zmianie umowy/statutu spółki), z podaniem jego wartości – jeśli pokrycie podwyższenia wkładów/kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem)

jeżeli pokrycie podwyższenia wkładów/kapitału zakładowego ma nastąpić wkładem niepieniężnym (aportem), dodatkowo konieczne będzie zawarcie umowy przeniesienia aportu (z formie przewidzianej prawem, w przypadku nieruchomości w formie aktu notarialnego), a nadto w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne będzie złożenie – w formie aktu notarialnego – oświadczenia o objęciu udziałów (w przypadku dotychczasowego wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały) lub oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów (w przypadku nowego wspólnika, dla którego przeznaczono nowe udziały)

dodatkowo, w zależności od tego, jakiego typu spółki kapitał zakładowy ma zostać zmieniony:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • aktualna lista wspólników Spółki podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane
 • określenie o jaką kwotę podwyższany/obniżany jest kapitał zakładowy
 • w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego:
 • określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze ustanowienia nowych udziałów, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów)
 • określenie czy nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym
 • określenie podmiotu, który ma objąć nowo ustanowione udziały (dotychczasowy wspólnik, czy nowy wspólnik)
 • w przypadku obniżenia kapitału zakładowego – określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz oznaczenie sposobu obniżenia

SPÓŁKA AKCYJNA

 • lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd Spółki
 • określenie, czy Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane
 • określenie o jaką kwotę podwyższany/obniżany jest kapitał zakładowy
 • w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego:
 • określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze emisji nowych akcji, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji)
 • określenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne
 • szczególne uprawnienia, jeżeli przewiduje się przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji
 • cenę emisyjną nowych akcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do oznaczenia ceny emisyjnej
 • określenie sposobu objęcia (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta, subskrypcja otwarta)
 • terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do określenia tych terminów albo wskazanie terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji
 • datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie
 • określenie sposobu pokrycia akcji (w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym)
 • opis aportu (wkładów niepieniężnych) i ich wycena oraz oznaczenie osób, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne
 • wskazanie dnia prawa poboru (dnia, według którego określeni zostaną akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji), jeżeli akcjonariusze nie zostali pozbawieni w całości prawa poboru
 • w przypadku obniżenia kapitału zakładowego:
 • oznaczenie sposobu obniżenia (zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji)
 • określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony
 • określenie celu obniżenia

 

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button