Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną własność z księgą wieczystą

Potrzebne dane:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, PESEL, adres zameldowania)

w przypadku firm aktualny numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • cena sprzedaży lokalu,
 • termin wydania lokalu,
 • termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena

Potrzebne dokumenty:

 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia lokalu przez aktualnego właściciela, np. wypis aktu notarialnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu
 3. jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy w dniu sporządzenia aktu notarialnego, z którego wynika, że na dzień zawarcia umowy w lokalu nikt nie jest zameldowany
 5. zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej, z którego wynika, że co do lokalu będącego przedmiotem umowy nie ma zadłużenia w płatnościach z tytułu opłat eksploatacyjnych
 6. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa
 7. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska
 8. umowa kredytowa i oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki i o udzielonym kredycie – jeśli wniosek o ustanowienie hipoteki do sądu wieczystoksięgowego ma złożyć notariusz

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button