Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Potrzebne dane:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • w przypadku firm – aktualny numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • cena sprzedaży,
 • termin wydania lokalu,
 • termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena

 

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 3. podstawa nabycia lokalu przez aktualnego właściciela, np. przydział, wypis aktu notarialnego , zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 4. jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 5. zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy w dniu sporządzenia aktu notarialnego, z którego wynika, że na dzień zawarcia umowy w lokalu nikt nie jest zameldowany
 6. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa
 7. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska
 8. umowa kredytowa i oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki i o udzielonym kredycie – jeśli wniosek o ustanowienie hipoteki do sądu wieczystoksięgowego ma złożyć notariusz

 

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button