Umowa rozdzielności majątkowej i umowa o podział majątku wspólnego

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA 

 1. Potrzebny dokument – odpis skrócony aktu małżeństwa, 
 2. Dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania). 

 

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO: 

Dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania). 

Potrzebne dokumenty:

 1. wypis aktu zawierającego umowę ustanowienia rozdzielności majątkowej lub prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód małżeństwa 
 2. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa – np. umowa (akt notarialny) lub prawomocne orzeczenie sądu na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo 
 3. Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, 

Jeśli umowa dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrzebne są również dokumenty:

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 2. numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,

Jeśli umowa dotyczy nieruchomości potrzebne są również dokumenty:

 1. numer księgi wieczystej,
 2. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (ważny 3 miesiące), ewentualnie wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub przyłączana do księgi już istniejącej lub nastąpiła zmiana powierzchni działki (nieruchomość położona na terenie Rzeszowa – GODGiK ul. Kopernika 15, nieruchomość położona na terenie powiatu rzeszowskiego – PODGiK ul. Bernardyńska,
 3. w przypadku zmiany oznaczenia lub powierzchni – zaświadczenie starosty (prezydenta miasta) o zmianie oznaczenia i/lub powierzchni działki w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów lub synchronizacja dokonana przez Geodetę uprawnionego, 
 4. przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button