Ustanowienie służebności

RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI:

 1. służebność gruntowa
 2. służebność przesyłu (na rzecz przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności jest doprowadzanie lub odprowadzanie płynów, pary, gazu, energii elektrycznej)
 3. służebność osobista (na rzecz osoby fizycznej)

Potrzebne dane:

 1. dane osoby ustanawiającej służebność, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL,  określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym oświadczenie ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 2. dane uprawnionego z tytułu służebności (beneficjenta, właściciela nieruchomości władnącej), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli uprawnionym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 3. określenie rodzaju służebności, treść służebności oraz oznaczenie nieruchomości, która ma zostać obciążona
 4. określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna
 5. określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określony czy nieokreślony

Potrzebne dokumenty:

 1. numer księgi wieczystej
 2. podstawa nabycia nieruchomości przez aktualnego właściciela, np. wypis aktu notarialnego, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu,
 3. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (ważny 3 miesiące), ewentualnie wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej lub przyłączana do księgi już istniejącej lub nastąpiła zmiana powierzchni działki,
 4. jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 5. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
 6. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska.

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button