Akt poświadczenia dziedziczenia

Od dnia 02 października 2008 roku potwierdzenie praw do spadku po osobie zmarłej można uzyskać także na drodze czynności przeprowadzonych przed notariuszem. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeśli:

 • otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy nastąpiło po dniu 30 czerwca 1984 r.
 • nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku
 • w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi,
 • spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą,
 • nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sadzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po nim,
 • testament spadkodawcy nie jest testamentem szczególnym.

Potrzebne dane:

 • imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, PESEL, adres zameldowania.

Potrzebne dokumenty:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 3. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców ustawowych: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko),
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy
 5. akty zgonu osób, które nie dożyły otwarcia spadku lub zmarły po jego otwarciu
 6. anulowany dowód osobisty zmarłej osoby lub zaświadczenie o numerze PESEL wydane przez właściwy wydział ewidencji ludności urzędu miasta lub gminy
 7. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jeżeli były składane,
 8. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jeżeli została zawarta,
 9. Numer księgi wieczystej, prowadzonej dla każdej nieruchomości, lokalu, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta – wchodzącej w skład spadku.

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button