Opłaty i taksa

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Podatki

Notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych PCC zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a następnie pobrane kwoty odprowadza do właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a następnie  odprowadza go do właściwego urzędu skarbowego.

Podatki i opłaty sądowe są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza.

 

Opłata sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obrana opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej, odprowadzana jest przez notariusza do właściwego sądu wieczystoksięgowego .

 

Udzielanie niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej jest bezpłatne.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii, którzy udzielą Państwu informacji odnośnie kosztów planowanych czynności notarialnych. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt. Wszystkie opłaty uiszcza się gotówką przy dokonywaniu czynności notarialnych. W uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu tego z notariuszem, mogą Państwo przelać właściwą kwotę na wskazany rachunek bankowy przed dokonaniem czynności notarialnej.

W przypadku gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść wynagrodzenia notariusza, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Dotyczy to również osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia notariusza.

W przypadku dokonywania czynności poza Kancelarią Notarialną wynagrodzenie notariusza ulega zwiększeniu o:

  • 61,50 zł brutto – w porze dziennej (między 8.00-20.00),
  • 123,00 zł brutto – w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy,

za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia Kancelarii do powrotu.

Rachunek bankowy (bieżący): 78 1050 1562 1000 0097 2018 5041 (do wpłaty należności za planowaną czynność notarialną)

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button